زیست بانک

اعضای بیوبانک

دکتر محسن تفقدی

مدیریت پژوهشکده بوعلی 

دکتر مژگان دارابیان

دکتر لیلا اعتماد

کارشناس زیست بانک 

خانم محبوبه اکبری