زیست بانک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

با توجه به نیاز محققان به نمونه‌های زیستی جهت انجام مطالعات پژوهشی و ایجاد مرکزی توانمند در امر حفظ و نگه‌داری نمونه‌های

بیولوژیکی و اطلاعات مربوط، معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدام به تاسیس و راه اندازی زیست بانک

متمرکز در فضای پژو هشکده بوعلی نمود. بنای زیست بانک در فضایی بالغ بر 200 متر مربع در سال 1396 با تغییر کاربری تخصصی،

 بازسازی و تجهیز گردیده است.

 

 

 

 

 

.